Главная страница 1
скачать файл

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
05.11. 2011
9 класс

с русским языком обучения


Метинни окъунъыз ве вазифелерни беджеринъиз
1. Халкъымыз арасында “тиль муитини” яратмакъ дегенде, миллетимизнинъ яшына, къартына ана тилине севги ашламакъны козь огюнде тутам. 2. Демек истегим шу ки, эки къырымтатар бир ерге кельдими, тек озь тилинде лакъырды этсин ки, учюнджи инсан оларгъа къошулгъанда, ябанджы тильде къонушмагъа мейиль бермесин. 3. Бу адет къорантамызда, ёлда-изде, иш ерлеримизде, джемаат арасында да девам этсин. 4. Бойле такъдирде, юкъарыда айтылгъан “тиль муити” эр ерде укюм сюрер.

5. Бунъа иришмек ичюн исе, ана тилинде лакъырды этмек умумхалкъ курешини илян этмек керекмиз. 6. Бу куреш эр биримизнинъ, эпимизнинъ буюк борджумыз олмалы!

(Закир Къуртнезир)


 1. Метиннинъ мундериджесине къайсы ифаде келишмей:

А) яшына, къартына ана тилине севги ашламакъ;

Б) ябанджы тильде къонушмагъа мейиль бермек;

В) бу куреш - буюк борджумыз.

(1 балл)


 1. Метиннинъ мундериджеси насыл тиль шекиллерине аит:

А) фикир юрсетюв;

Б) икяе;


В) тасвир.

(1 балл)


 1. 3-нджи ве 4-нджи джумлелер бир-бирине насыл багълана:

А) синонимнен;

Б) замирнен;

В) зарфнен.

(1 балл)


 1. 2-нджи джумледе ябанджы сёзюне синонимни бельгиленъиз:

А) чет;

Б) хиянет;

В) къоркъакъ.

(1 балл)
 1. 1- нджи джумледе яшына, къартына сёзюнинъ синтактик ролю неден ибарет:

А) тамамлайыджы;

Б) айырыджы;

В) алы.

(1 балл)


 1. 2-нджи джумледе учюнджи сёзюнинъ чешити:

А) исим;

Б) сайы;


В) замир.

(1 балл) 1. 3-нджи джумленинъ тертиби:

А) адий;

Б) муреккеп;

В) адий, муреккеплешкен.

(1 балл)


 1. 4-нджи джумленинъ негизини бельгиленъиз:

А) такъдирде укюм сюрер;

Б) айтылгъан укюм сюрер;

В) тиль муити укюм сюрер .

(1 балл)


 1. 1-нджи джумледе не къадар грамматик негизи бар:

А) 2;

Б) 1;


В) 3.

(1 балл)


 1. 2-нджи джумледе озь сёзюнинъ синтактик ролю:

А) айырыджы;

Б) тамамлайыджы;

В) муптеда.

(1 балл) 1. Эдебий сыманынъ эсас хусусиетлери неден ибарет? (джевабынъыз тафсилятлы олсун).

(12 балл)

 1. “Таир ве Зоре” дестанынынъ баш къараманларына озь мунасебетлеринъизни ифаде этинъиз.

(12 балл)
Умумий: 34 балл

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
05.11. 2011
9 класс

с крымскотатарским языком обучения


Метинни окъунъыз ве вазифелерни беджеринъиз


 1. Инсаниет тарихында тербиенинъ темеллери, усуллары, тедбиги акъкъында адьсиз-эсапсыз мисаллер бар. 2. Шимди олардан базылары акъкъында токъталмакъ джаиздир. 3. Белли ки, дюньягъа кельген эр бир бала темиз, саф къальпли, ич бир гунахсыз, мискин-муляйим алда догъа. 4. Халкъ арасында даркъагъан тарифке коре, о яш фидангъа бензей. 5. Онынъ келеджекте акъыл-идракъли, миллети ве ватаныны севген, халкъы, миллети ичюн федакяр инсан оларакъ етишмесин – илериде аладжакъ тербиесине, бильгиси ве теджрибесине багълыдыр. 6. Бунынъ да, биринджи басамагъы къорантада, ана-бабадан корьгенлери, алгъан тербиесидир. 7. Затен, эвлятларнынъ тербиели, илимли, гузель ахлякълы олып етиштирильмелери киби вазифелерни Юдже Раббимиз ана-бабанынъ бойнуна юклеген, эмир эткен.

(Закир Къуртнезир)
 1. Метиннинъ мундериджесине анги ифаде келишмей:

А) инсаниет акъкъында мисаллер бар;

Б) о яш фидангъа бензей;

В) ана-бабанынъ бойнуна юклемеген. (1 балл)


 1. Метиннинъ мундериджеси насыл тиль шекиллерине аит:

А) фикир юрсетюв;

Б) икяе;


В) тасвир. (1 балл)


 1. 4-нджи ве 5-нджи джумлелер бир-бирине насыл багълана:

А) синонимнен;

Б) замирнен;

В) зарфнен. (1 балл)


 1. 7-нджи джумледе ахлякълы сёзюнинъ манасы:

А) джумертли;

Б) инсаниетли;

В) намуслы. (1 балл)


 1. 3 – нджи джумледе темиз, саф къальпли, ич бир гунахсыз, мискин-муляйим сёзлернинъ синтактик ролю неден ибарет:

А) тамамлайыджы;

Б) айырыджы;

В) ал. (1 балл)


 1. 4-нджы джумледе о сёзюнинъ чешити:

А) исим;

Б) зарф;


В) замир. (1 балл) 1. 7-нджи джумледе затен сёзюнинъ вазифеси:

А кириш сёзю;

Б) умумийлештириджи сёзю;

В) хитап. (1 балл)


 1. 5- нджи джумледе федакяр сёзюнинъ синоними:

А) садыкъ;

Б) фидеджи;

В) инкяр. (1 балл)
9. 1- нджи джумледе не къадар грамматик негизи бар:

А) 2;


Б) 1;

В) 3.
10. 1- нджи джумледе адьсиз-эсапсыз сёзлернинъ синтактик ролю:

А) ал

Б) муптедаВ) айырыджы (1 балл)


 1. Намаз битти. Сес-шамата ятышмакъта .

Сакинликке синъип кетти эзан сеси;

Тынч гедженинъ кумюш тюслю падишасы

Ал уфукъкъа – яресине ашыкъмакъта – сатырларнынъ муэллифи ким? Шу шаир Къырым табиатныны насыл эдебийлештирди? Мисаллернен олсун. (12 балл) 1. “Таир ве Зоре” дестанынынъ баш къараманларына озь мунасебетлеринъизни ифаде этинъиз. (12 балл)


Умумий: 34 балл
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
05.11. 2011
10 класс

с русским языком обучения


Метинни окъунъыз ве вазифелерни беджеринъиз


 1. Китап – илим менбасы. 2. Буны бильмеген адам ёкъ, эбет. 3. Лякин, языкълар олсун ки, миллетим арасында китап, алельхусус ана тилимизде чыкъкъан китапларны окъугъан эп азлаша. 4. Эдебий эсерлерге меракъ, не ичюндир, эксильген киби корюне. 5. Лякин, шуны яхшы анъламалымыз ки, эдебият, эдебий китаплар инсан тербиесинде, шекилленювинде чокъ муим ер туталар. 6. Эдебияттан, эдебий эсерлерден эдеп огренилир, тербие алыныр. 7. Эбет, окъуладжакъ эсерлерни де сече бильмелимиз. 8. Эр анги китапны окъула берильмез. 9. Эвеля окъуладжакъ китапнынъ мундериджесинен уст-усттен олса да, хабердер олмалымыз ве шундан сонъ, оны окъумалымыз. 10. Бу джеэттен диний, тарихий къыссаларны, эфсане ве риваетлерни окъумакъ олдукъча файдалыдыр.

(Закир Къуртнезир)


 1. Метиннинъ мундериджесине анги ифаде келишмей:

А) китап-илим менбасы;

Б) меракъ чокълашкъан киби корюне;

В) эдебияттан тербие алыныр. (1 балл)


 1. Метиннинъ мундериджеси насыл тиль шекиллерине аит:

А) фикир юрсетюв;

Б) икяе;


В) тасвир. (1 балл)


 1. 1-нджи ве 2-нджи джумлелер бир-бирине насыл багълана:

А) синонимнен;

Б) замирнен;

В) зарфнен. (1 балл)


 1. 6-нджы джумледе эдеп сёзюнинъ манасы:

А) низам;

Б) сакин;

В) сайгъы. (1 балл)


 1. 10- нджи джумле тертип джеэттен:

А) адий;

Б) муреккеп;

В) адий, муреккеплешкен. (1 балл)


 1. 9 - нджы джумледе эвеля сёзюнинъ чешити:

А) исим;

Б) зарф;


В) замир. (1 балл) 1. 6-нджы джумленинъ грамматик негизи:

А) 1;

Б) 2;


В) 3. (1 балл)


 1. 5-нджи джумледе шуны сёзюнинъ синтактик ролю:

А) муптеда;

Б) тамамлайыджы;

В) ал. (1 балл)


 1. 7-нджи джумле адий я да муреккеп, эгер адий олса:

А) белли-шахыслы;

Б) бельгисиз-шахыслы;

В) адлав. (1 балл)


 1. 3-нджи джумледе лякин сёзюнинъ вазифеси:

А) айырыджы;

Б) тамамлайыджы;

В) багълайыджы. (1 балл)
11. Исмаил Гаспринскийнинъ “Молла Аббас” романындаки баш къараманнынъ (Молла Аббас) тафсилятлы таснифи. (12 балл)

12. “Таир ве Зоре” дестанынынъ баш къараманларына озь мунасебетлеринъизни ифаде этинъиз. (12 балл)Умумий: 34 балл


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
05.11. 2011
10 класс

с крымскотатарским языком обучения


Метинни окъунъыз ве вазифелерни беджеринъиз
1. Билингени киби, инсанны дигер джанлылардан айыргъан ве устюн япкъан аллардан бири бильги, илимдир. 2. Адам бильмеси керек олгъан шейлерни огренсе, огренгенлерни де япса ве тербиесини муазафа этсе – ёлу айдын олур. 3. Бильгили инсан не ерге анги ёлдан бараджагъыны, нени не заман ве насыл япаджагъыны билир. 4. Бу себептен де, ишинде мувафакъиет къазаныр. 5. Бильгисиз инсанлар исе, ёлуны корьмейип, къаранлыкъта юрген кимселерге бензерлер. 6. Ишлерини бильмейип ве келиши гузель шекильде япар, нетиджеде эксери вакъытта зарар корерлер.

7. Бильги инсангъа шереф къазандырыр, дегерини арттырыр. 8. Оны башкъаларындан устюн япар. 9. Эр ерде сайгъы корер, хатири сайылыр. 10. Бильгили инсан нур сачып тургъан къандиль кибидир, о башкъаларынынъ да ёлуны айдынлатыр.

(Закир Къуртнезир)


 1. Метиннинъ мундериджесине анги ифаде келишмей:

А) инсанны устюн япкъан бильгидир;

Б) бильгили инсан мувафакъиет къазаныр;

В) эр ерде сайгъы корьмез. (1 балл)


 1. Метиннинъ мундериджеси насыл тиль шекиллерине аит:

А) фикир юрсетюв;

Б) икяе;


В) тасвир. (1 балл)


 1. 7-нджи ве 8-нджи джумлелер бир-бирине насыл багълана:

А) синонимнен;

Б) замирнен;

В) зарфнен. (1 балл)


 1. 7-нджи джумледе шереф сёзюнинъ манасы:

А) урьмет;

Б) шараит;

В) шариат. (1 балл)


 1. 5- нджи джумледе тертибине коре:

А) адий;

Б) муреккеп;

В) муреккеплешкен. (1 балл)


 1. 4 - нджи джумледе мувафакъиет сёзюнинъ синтактик ролю:

А) муптеда;

Б) ал;


В) тамамлайыджы. (1 балл) 1. 9-нджы джумленинъ грамматик негизини тапынъыз ве шекилини бельгиленъиз:

А) муреккеп;

Б) адий;


В) муреккеплешкен. (1 балл)


 1. 10-нджы джумледе о сёзюнинъ чешит:

А) зарф;

Б) замир;

В) исим. (1 балл)


 1. 7-нджи джумледе къазандырыр, арттырыр сёзлериниъ синтактик вазифеси:

А) тамамлайыджы;

Б) ал;


В) хабер. (1балл) 1. 2-нджи джумле тертибине коре:

А) муреккеп табили;

Б) муреккеп тизмели;

В) адий муреккеплешкен. (1 балл)
11. Исмаил Гаспринскийнинъ “Молла Аббас” романындаки баш къараманнынъ (Молла Аббас) тафсилятлы характеристикасы. (12 балл)

12. “Таир ве Зоре” дестандан Таир ве Зоре образларгъа (сымаларгъа) озь мунасебетлеринъизни дуйдурынъыз. (12 балл)


Умумий: 34 балл

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
05.11. 2011
11 класс

с крымскотатарским языком обучения


Метинни окъунъыз ве вазифелерни беджеринъиз
1.Койден эки километр авлакъта бурюльген, дагъ фындыгъы, къызылчыкъ ве когемликлер баскъан дереден, бир чапа суву кельген озенчик акъа эди, озенчикнинъ ады «Арыныкъ сув», онынъ суву керчектен де пек арыныкъ, лезетли олгъаны ичюн, шай деселер керек. 2. Шу озенчик бою юкъары котерильсенъ, буюк ташларнен сувны кестирген бир темельчикке расткелесинъ. 3. О эски заманларда ясалгъаны ичюн, яры йыкъыкъ алында эди. 4. Бир вакъытларда, бельки о ерде сув топланадыр, лякин энди четке яйылып акъа, сув олгъан ерлерни от, тикен баскъан, юрмекнинъ чареси ёкъ. 5. Бир вакъытларда о ерде дермен къургъанлар, шимди о дерменден бир оба таш къалды. 6. О ерде, яры чюрюген дерменнинъ чархы пекитильген агъач олса керек.

7. Мында яз куньлери биле салкъын ола.

8. Сув юкъарыдан акъа-акъа, ерни баягъы чукъурлаткъан ве о ерде буюк бир голь асыл эткен. 9. Бекир келип, таш устюне минип отургъанынен, бир къач бакъа сувгъа секирди. 10. Сувнынъ тюбюнде ташчыкълар дане- дане олып корюне.

11. Кунеш энди баягъы котерильген, онынъ алтын шавлелери байыргъа уралар. 12. Сувдан исе був котериле, о бираз тёпеге чыкъкъан сонъ, даркъалып, ёкъ олып кете.

(Эмиль Амит)


 1. Метиннинъ мундериджесине анги ифаде келишмей:

А) озенчикнинъ ады “Арыныкъ сув”;

Б) дерменден бир оба таш къалды;

В) о шимдики заман ясалгъан. (1 балл)


 1. Метиннинъ мундериджеси насыл тиль шекиллерине аит:

А) фикир юрсетюв;

Б) икяе;


В) тасвир. (1 балл)


 1. 2-нджи ве 3-нджи джумлелер бир-бирине насыл багълана:

А) синонимнен;

Б) замирнен;

В) зарфнен. (1 балл)


 1. 11- нджи джумледе шавле сёзюнинъ манасы:

А) нур;

Б) пляв;


В) кольге. (1 балл)

 1. 10 - нджи джумледе дане-дане сёзлернинъ синтактик ролю неден ибарет:

А) ал;

Б) хабер;

В) муптеда (1 балл)


 1. 6 - нджы джумледе о сёзюнинъ чешити:

А) алфииль;

Б) зарф;


В) замир. (1 балл)

+


 1. 9-нджы джумледе сыфат + исим сёз бирикмелер схемасына келишкен ибарени тапынъыз:

А) эски заманлар;

Б) чюрюген дермен;

В) баягъы котерильген. (1 балл)


 1. 2- нджи джумледе шу сёзюнинъ синтактик ролю:

А) муптеда;

Б) айырыджы;

В) ал. (1 балл)


 1. 11-нджи джумле адий я да муреккеп:

А) багълайыджылы;

Б) багълайыджысыз;

В) муреккеплешкен. (1балл) 1. 12-нджи джумледе о сёзюнинъ синтактик ролю:

А) айырыджы;

Б) тамамлайыджы;

В) муптеда. (1 балл)
11. Исмаил Гаспринский эсерлерининъ услюбини теминлеген хусусиетлерини айтынъыз, мисаллер кетиринъиз. (12 балл)

12. “Таир ве Зоре” дестандан Таир ве Зоре образларгъа (сымаларгъа) озь мунасебетлеринъизни дуйдурынъыз. (12 балл)Умумий: 34 балл

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
05.11. 2011
11 класс

с русским языком обучения


Метинни окъунъыз ве вазифелерни беджеринъиз
1.Ёл пек къалабалыкъ: троллейбуслар, автомашиналар, трамвайлар таксиджилерге тез юрмеге имкян бермейлер, ёлджулар исе раатсызланалар. 2. Лякин Бе­кир агъа ичюн машинанынъ яваш юргени яхшы, о де сагъгъа, де солгъа козь ташлап, хатырламагъа тырыша. 3. Сокъакъ четлеринде де адам толу, олар кунеште янгъан, енгиль яз урбаларынен юрелер. 4. Мына къырмызы, мавы, сары автобуслар тургъан автостанциянынъ янындан отип кетеятырлар. 5. Энди чокъ къатлы эвлер де аркъада къалдылар, мында бир къат эвчиклер, оглеринде азбар-бостанчыкълары, мейва терекле­ри экильген. 6. Сагъ тарафта, къаверенкли байырлар арасында буюк сув анбары корюнди. 7. Сонъ чёллюк, сонъра мавы тюске кирген къырлар.

8. Машина сурьатыны эксильтмей, бир койчик ичинден кечип кетти, о койчик ешилликлер ичине комюльген. 9. Ёл четинден озенчик акъа, лякин оны корьмекнинъ чареси ёкъ, этрафында оськен сыкъ терек, чалылардан сув корюнмей.

(Эмиль Амит)


 1. Метиннинъ мундериджесине анги ифаде келишмей:

А) мавы тюске кирген къырлар;

Б) машина сурьатыны эксильтмей;

В) сол тарафта къаверенкли байырлар. (1 балл)


 1. Метиннинъ мундериджеси насыл тиль шекиллерине аит:

А) фикир юрсетюв;

Б) икяе;


В) тасвир. (1 балл)


 1. 9- нджы джумледе не къадар грамматик негизи бар:

А) 1;

Б) 2;


В) 3. (1 балл)


 1. 9-нджы джумледе чалылар сёзюнинъ манасы:

А) чалмакъ;

Б) осюмлик;

В) чёплюк. (1 балл)


 1. 4 - нджи джумледе къырмызы, мавы, сары сёзлерининъ синтактик ролю неден ибарет:

А) ал;

Б) айырыджы;

В) муптеда. (1 балл)


 1. 2 - нджи джумледе о сёзюнинъ чешити:

А) алфииль;

Б) зарф;


В) замир. (1 балл)

х


 1. 5-нджи джумледе сыфат + исим сёз бирикме схемасына келишкен ибарени тапынъыз:

А) сагъ тарафта;

Б) сув анбары;

В) къатлы эвлер. (1 балл)


 1. 2-нджи джумледе сагъгъа, солгъа сёзлерининъ синтактик ролю:

А) муптеда;

Б) айырыджы;

В) ал. (1 балл)


 1. 1- нджи джумле адий я да муреккеп:

А) багълайыджылы;

Б) багълайыджысыз;

В) муреккеплешкен. (1балл) 1. 3-нджи джумледе олар сёзюнинъ синтактик ролю:

А) айырыджы;

Б) тамамлайыджы;

В) муптеда. (1 балл)
11. Исмаил Гаспринский эсерлерининъ услюбини теминлеген хусусиетлерини айтынъыз, мисаллер кетиринъиз. (12 балл)

12. “Таир ве Зоре” дестандан Таир ве Зоре образларгъа (сымаларгъа) озь мунасебетлеринъизни дуйдурынъыз. (12 балл)


Умумий: 34 балл
скачать файлСмотрите также:
1. Халкъымыз арасында "тиль муитини" яратмакъ дегенде, миллетимизнинъ яшына, къартына ана тилине севги ашламакъны козь огюнде тута
140.43kb.
Потребность в инвестициях на строительство и реконструкцию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города на перспективу до 2020 года определена Программой социально-экономического развития города
28.22kb.
Проблематика устойчивого развития активно обсуждается в на­уч­ной прессе (например [1-5]), в публицистических изданиях, на все­воз­можных наци­ональных и международных конференциях
337.02kb.
Экология и здоровье человека и цивилизации земли Эллэ Нина ана Создатель Фархат дада Эллэ Аиэт 37 40 6 8 10
51.52kb.
Эллэ Нина ана Создатель Фархат дада
73.41kb.