Главная страница 1
скачать файл

Октябриин 1 - наhажаал зоной үдэр
Олон зоной орой дээрэ

Одо заяантнай яларжа,

Асагад нютагаа суурхуулжа,

Амар жаргалтнай дэлбэрэг лэ!

Асагадай Агван Доржиевай нэрэмжэтэ hургуулиин үхибүүдэй зүгhөө манай хүндэтэ багшын ажалай ветерануудые, нютагаймнай аха заха болохо үбгэд хүгшэдые Наhажаал зоной уласхоорондын үдэрөөр үнэн зүрхэнhөө амаршалнабди! Танай бага наhан Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ үнгэрөө. Энэ саг соо таанууднай тылэй хүдэлмэри хэжэ, үбэл зоной халуун хүйтэниие үзэжэ, нилээд ехэ бэрхэшээлнүүдые дабажа гараhан байнат.

Хүндэтэ манай багшын ажалай ветеранууд Светлана Гонгаевна, Митып Бадмаевич, Цырен-Ханда Галсановна, Тамара Цыреторовна, Бальжит Жалсановна, Донара Имидеевна болон Асагад нютагай үбгэд хүгшэд! Ута наhа наhалагты, үбшэ зоболон бү үзэгты! Үндэр наhыетнай хэшэг дүүрэн гэр, тандаа дуратай хүүгэд болон аша гушанар, нютагаархидайтнай сэсэн ухаан болон сэбэр сэдьхэл шэмэглэг лэ!2010 онбагшанарай жэл

Октябриин 5 – багшанарай үдэр

Буурал сагай холоhоо

Буянтай хүнүүд лэ,

Багша гэhэн Yндэр

Нэрэдэ хүртэhэн юм.

Эрдэмэй арюун харгыhаа

Сухарингүй сэхээр лэ,

Элшэ гэрэлээр түгэс

Эдиршүүлдэ бэеэ зорюулhан юм.

Е.Г.Цыбикжапова


Намарай элдин hайхан сагта нангин сэдьхэлтэй, сэсэн мэргэн хэлэтэй, оюун бодолтой хайрата багшанарнай мэргэжэлтэ hайндэрөө угтажа байна. hурагшадые ёhо журамда hургаха, сэдьхэлыень зүбөөр хүмүүжүүлхэ – багшын гол зорилгонуудай нэгэн болоно.

Ямаршье хүнэй наhанайнь харгы замда багша ушардаг ха юм даа. Анха түрүүшынхиеэ hургуулиин богоhо алхажа ороhонhоомнай хойшо эхилээд, багша үзэг номдо бидэниие hургажа, дэлхэйн hайн hайханиие, хамаг нюусые ойлгуулха гэжэ бүхы хаба шадалаа гаргана.

Мүнөөнэй орёо сагта танай ажал онсо удха шанартай болонхой, мүнөө үеын олониитын шиидхэгдээгүй асуудалнуудай хүүгэдэй зүрхэ сэдьхэлдэ, ухаан бодолдо үлээhэн мүр сараае таанад лэ заhанат.

Хайрата Жалма Дармаевна, Радна-Ханда Шоймполовна, Сергей Будаевич, Цыржема Даши-Доржиевна, Нина Дымбрыловна, Александра Михайловна, Роза Гармажаповна, амтан эдеэнэй эзэн Валентина Александровна, ходо түрүү hууринуудые hургуулидаа асаржа байдаг Очир-Ханда Найдановна, шатарай хатан Галина Чимитовна, эрхим хүндэтэ багшамнай Оюна Цыбиковна, мүнөө жэлдэ «Эрхим кабинедтэй» 3-дахи hуури эзэлhэн Зинаида Элбэговна, тон бэрхээр үхибүүдые зунай лагерьта ябуулhан Ольга Вячеславовна, мун бэшэ олон багшанараа бултыень үнэн зүрхэнhөө hургуулиин үхибүүдэй зүгhөө амаршалаад, доро дохиноб.

Элүүр энхэ, hайн hайханиие, аша туhыетнай харюулхаар hурагшадые, Буряадай, Россин аша туhада шэнэ амжалтануудые хүсэнэб!

Олон удаан жэлнүүдтэ

Үхибүүдые hурган ябанат.

Оролдоhон, хүдэлhэн зэргээрээ

Олоот алдар солоёо.

Элүүр энхэ, урматай

Энхэ тайбан ябыт даа.

Цындыжапова Долгорма

К Году учителя

Шэбэртэ нютагай шамдагайхан бэри

гээд Баярма Владимировнае нэрлэжэ болохо. Нээрээшье, Баярма басаган солото Дондок Улзытуевай нютагай хүн болоно. 1982 ондо Шэбэртынгээ дунда hургуули дүүргээд, Буряадай гүрэнэй багшанарай институдэй эхин hургуулиин классуудай факультет ороо hэн. Шамдагай бэрхэ, hонор hүбэлгэн байhан хадань, Баярмае группын староста, hүүлдэнь казначей болгобо. Ехэ дуулаха дуратай hэн хадаа хүгжэмэй инструментнуудтэ табан жэл соо ябаа hэн.

Дээдэ hургуули дүүргээд, Мухар-Шэбэрэй Харьясткын малокомплектнэ hургуулида директорээр хүдэлжэ эхилбэ. Hураласалайнь тамхим соо 3 класс hуудаг байгаа: хоёр 1-дэхи классай, зургаан 2-дохи классай, гурбан 3-дахи классай үхибүүд. Энэ хүндэ байдалhаа Баярма тэрьедэхэ гэжэ шиидээд, оройдоол жэл ажаллаад, Загарайн аймагай Шулуута hуурин ерээ hэн. Шулуутын спецhургуулида хүмүүжүүлэгшээр, мүн ород хэлэнэй багшаар амжалтатай хүдэлжэ байhанаа Асагад хадамда гаража, манай hургуулиин багша болоhон юм.

Баярма Владимировна манай hургуулида ёhотой багша боложо шадаа. Багшын hургажа гаргаhан үхибүүд булта гуримтай, номдоо оролдосотой, бэрхэнүүд байдаг. Асагадай hургуулида намда муу үхибүүд дайралдаагүй гэжэ багша хэлэнэ. Үхибүүд тухайгаа хэлэхэдээ багшын нюдэд дулаан боложо, нюурань сэлмэжэ, энеэбхилнэ. Выпускнигуудни ходо ерэжэл байдаг, юумээ хөөрэдэг, уридаг. Нэгэшье выпускдэ гомдол үгы. Багшал болохо хубитай байгаа хадаа эндэ хүдэлжэ, багшалжа, жаргажа ябанаб гэжэ Баярма Владимировна хөөрэнэ.

Гурбан басагадтай, гурбан зээнэртэй, Баатар нүхэртэеэ амгалан hуудаг.

Гаража ерэhэн багшанарай жэлээр, багшанарай үдэрөөр бүхы багшанараа амаршалаад, ажалдань амжалта, бүлэдэнь буяниие хүсэнэ.Она начала коммерцию…

Ольга Иннокентьевна закончила педагогический институт в 1985 году и поехала сразу по распределению в село Шабур в школу преподавать биологию и химию. Работа там понравилась, дети живые, интересные, любознательные, но надо было к себе, в Ацагат, и с 1986 года работает в Ацагатской школе.

В этой школе ей дали биологию и интернат, классное руководство. С присущей ей энергией молодая учительница принимается за работу, ездит, покупает для интернатских детей постельное бельё, зимние, осенние пальто, одежду, прочие принадлежности (раньше такое бывало).

Она выпустила два выпуска (с 5 по 11 класс). Все дети её выпусков отличались самостоятельностью, умением ориентироваться в чрезвычайных ситуациях и исключительной старательностью в учёбе. Именно Ольга Иннокентьевна начала то, что сегодня мы называем коммерциализацией школьников. Со своим классом они начали готовить и продавать торты, печенья, булочки, делали позы и продавали, и к концу 11-го класс настолько был самодостаточным, что родителям не пришлось и копейки вложить. А второй её выпуск, 88 года, получил по ЕГЭ наивысшие баллы по району. Ольга Иннокентьевна вырастила и воспитала двух прекрасных дочерей. Вика закончила нашу школу с серебряной медалью, а Надя – институт с красным дипломом. За это Ольга Иннокентьевна и Александр Дармаевич одними из первых получили грамоту из рук администрации университета, в которой написано: «за хорошее воспитание дочери Надежды». Поистине, можно только позавидовать.

Ольга Иннокентьевна с мужем Александром Дармаевичем – счастливые родители двух прекрасных дочерей и бабушка с дедушкой внучки Леночки.

Ольга Иннокентьевна, с Годом учителя вас, с Днём учителя! Пусть в вашей жизни продолжается прекрасное время, пусть всегда радуют вас дочери и внуки!Шахматная королева

Жамбалова Галина Чимитовна – коренная ацагатка, здесь родилась, выросла, выучилась. В 1976 году после окончания 8 классов поступает в педагогическое училище № 2 на воспитателя детского сада и в 1980 году попадает в село Цакир Закаменского района в детский сад. С дошкольниками занималась целых шесть лет, и это очень нравилось ей. И тут в школе её дети, первый класс, остались без учителя, кому же, как не ей, быть рядом с ними! Приглашают Галину Чимитовну в школу преподавать, и с тех пор она – высокопрофессиональный, компетентный, опытный педагог.

В нашу школу она переведена с 1998 года, выпустила три выпуска. С приходом Галины Чимитовны оживилось в школе шахматное движение. Сделав своё хобби одним из главных дел своей жизни, учитель всеми силами «вырывает» победу у остальных. Шахматисты и шашисты нашей школы – одни из лучших в районе.

«Ни разу не пожалела о выбранной профессии, - говорит Галина Чимитовна, - не нравилось бы – не работала. Только в работе учителя нахожу радость и счастье».

У Галины Чимитовны и её мужа Юрия два внука, одна внучка. Пожелаем им успехов и удач!
Как я провёл лето

Стремительное лето 2010 го

Действительно, стремительное, так как не заметили, как наступила осень. За это лето работали два лагеря – «Улаалзай» и «Мэргэн», в которых были воспитателями Ольга Вячеславовна, Дарима Нимаевна, Дина Викторовна и Алима Цыбиковна. Учителя довольны проделанной работой, говорят, что в лагере было интересно работать, здорово это - возиться с детьми, ходить с ними купаться, заниматься спортом. Самым интересным событием они считают приезд немцев. Наши дети показали немцам обряд «Обоо тахилга», те очень были заинтересованы, засыпали вопросами через переводчика, ребятишки только успевали отвечать. Немцы восхищались умением детей произносить художественное слово – уреэлы, их чрезвычайно заинтересовал бурятский народный костюм, они танцевали вместе с детьми ёхор и остались очень довольны. Ольге Вячеславовне вручили районную грамоту за организацию и проведение летнего отдыха.

Запомнился, как мы готовились к форуму. К работе был задействован весь коллектив, мероприятие было ответственное, все волновались. Но, к счастью, всё прошло на высоком организационном уровне.

Также наши танцевальная и вокальная группы участвовали на всевозможных мероприятиях районного, республиканского уровней, как-то: сурхарбан, юбилейных мероприятиях ит.д.

Абидуев Даша-Нима, Дондуков Баин, Дараева Дари участвовали на республиканском конкурсе сатирических произведений «Юный Зархай», заняли 2 место.

Зинаида Элбэговна участвовала в районном конкурсе кабинетов, заняла 3 место.

Наша столовая стала «Лучшей столовой» и Валентине Александровне вручили премию в пять тысяч.

Девочки наши отдыхали в санаторно-курортных и оздоровительных лагерях в Байкальском бору, «Эдельвейс», «Берёзка».

И много, много интересных, незабываемых встреч и расставаний и так пролетело лето.

Намдакова О.Б.Как живёшь интернат?

В тёплом доме

В нынешнем учебном году в интернате так же много детей, что и в прошлом, но все они живут под присмотром воспитателей организованно, дружно. Всего 75 человек, шестеро приходят из дома. В комнатах живёт по 5 человек, хотя те рассчитаны на 4 человека, в больших комнатах – по 7 человек. Комнаты для самоподготовки, конечно, нет в таких условиях, да и игровой – тоже. Думал ли районный чиновник, который вопрошал несколько лет назад, откуда Ацагатская школа возьмёт ребят для интерната, что наш дом будет перенаселён детьми? Тем не менее, это так.

В интернате созданы условия для нормальной жизни всех ребят. Интернат со временем приобрёл свои маленькие традиции, которым воспитатели следуют всегда. Отмечают Дни рождения, праздники, памятные даты. Организовано самоуправление, выбран староста. А домашнее задание школьники выполняют в здании школы.

В этом году в интернат прибыло 14 новичков из Ангира, Добо-Ёнхора, Эрхирика, Онохой-Шибири, Додо-Гола. Все они весёлые, умные, воспитанные.

В интернате уютно, чисто, тепло зимой. Ребята, как и все, ходят на кружки, секции. Все живут нормально, всё хватает (как радостно слышать это!), пока претензий нет.

Багаева СветаСмотрите, кто пришёл!

Успехов вам!

К нам в школу прибыл новый учитель английского языка Анна Климентьевна, современная и позитивная, молодая и интересная. Кто она, откуда родом, где училась и кто у неё родители? Обо всём этом она рассказала сама.

Анна родилась в городе Улан-Удэ, в посёлке Восточный. Мама – инженер-технолог, работает на заводе больше 20 лет, строит самолёты, папа – лама. Папу зовут Содном-Жамса. В их семье двое детей, кроме Анны у неё есть ещё брат Ринчин, студент 2 курса ВСГТУ, будущий инженер.

Анна училась в школе №7 в посёлке Восточный, одновременно занимаясь в музыкальной школе по классу фортепьяно и хором, в котором любила петь.

В 2005 году поступает на факультет иностранных языков в Монгольский государственный университет, учится три года, на 4 курс прибывает в Улан-Удэ. Тут судьба преподносит ещё один сюрприз: её отправляют на полгода в Китай – для усовершенствования языка. Знает английский, монгольский, китайский языки.

Живая, общительная, она не привыкла сидеть сложа руки, и Анна Климентьевна, будучи студенткой, подрабатывала промоутером (реклама), за летние месяцы проработала секретарём в 45 школе, исполняла обязанности директора. Мечта её – аспирантура.

Бабушка Анны Климентьевны с сестрой были учителями, её сестра, тётя, дядя- все посвятили себя педагогической деятельности. И сейчас отец очень рад, что дочь пошла в школу.

Наша школа, лингафонный кабинет – всё это из разряда её мечты, чудесных снов. Конечно, однокурсники завидуют Анне Климентьевне. Естественно, она волновалась, как вольётся в коллектив, как примут её дети. Но всё прошло как нельзя лучше.

Дорогая Анна Климентьевна, с прибытием в наш дружный коллектив, и – успехов вам!

Ранжурова Н.Л.


«Мне так нравится здесь учиться!»

В этом году к нам прибыло много первоклассников и новичков. Мы решили поинтересоваться, как живётся новеньким в нашей школе, какое мнение сложилось у них в первые минуты пребывания здесь.Бизьяев Булат. Мне очень нравится эта школа. Здесь всё так красиво! Я хочу здесь учиться, играть с друзьями. Мне очень нравятся учителя, они очень добрые, хорошие, умные и красивые.

Цыденжапова Саяна. Мне так нравится здесь учиться! В этой школе как в сказке, всё так красиво и классно! Охота идти в школу вновь и вновь. Сидишь на уроке, даже охота, чтобы уроки были вечность. Очень нравятся кружки: танцы, вокал. Прихожу бегом в школу в актовый зал на танцы, после танцев – вокал.

Учителя очень добрые и хорошие. Мне очень нравится эта школа.

Интервьюировала Тудупова Сарана
Ород хэлэндэ hураха зорилготойбди

Манай корреспондент Долгорма Дондокова Хитадай Шэнэхээн нютагhаа ерэhэн басагад Долсон Долгор хоёртой уулзажа, хөөрэлдэбэ.- Хитадта hурахада гоё гү?

- Гоё даа, ехэл гоё.

- Харин манай эндэ hурахада ямар байнаб?

- Баhал hонин байна. Ород хэлэндэ hураха зорилготойбди. Хуу юумэ ойлгодог болоходоо үшөө hонин болохо гэжэ hанагдана.

- Интернадта байхада гоё гү?

- Гоё, илангаяа олон үхибүүдтэй танилсахада, наадахада ехэл hонин байна.

- Нютагтаа ямар хэшээлнүүдые hурадаг байгаабта?

- Хуушан монгол, англи хэлэн, хитад хэлэн, тоо бодолго, биологи – шэнжэлхэ ухаан, дуун, зураг, информатика, хатардаг хэшээл, физика, химии, тамир бэхижүүлгэ г.м.- Үдэрэй хэды хэшээл болодог hэм бэ?

- Долоон хэшээл болодог hэн. 8 сагhаа 11.30 болотор 4 хэшээл үзөөд, 2 сагhаа 4 саг болотор 3 хэшээл болодог hэн.

- Ород хэлэндэ hурахада хүндэ гү? Хайшан гээд hуранабта?

- Хүндэшэг байна. Бэшэжэ, уншажа оролдонобди.- Ямар багшые hайшаанабта?

- Очир-Ханда Найдановнае.- Ямар хэшээл гоё бэ?

- Тоо бодолго, буряад хэлэн, ород хэлэн.

- Түргэн ород хэлэндэ hуража, амжалта туйлахыетнай хүсэнэб!

Дондокова ДолгормаИ здесь мы слово «Родина»

Впервые прочитали по слогам

Какие они, первоклассники? Слушаются или нет учителя? Может, кто-то спит на уроке? Возможно, кого-то не могут приучить сидеть? А все ли знают буквы? Мы сходили к первоклассникам на занятие и сами посмотрели. Нам помогала «видеть» учительница первого класса Жамбалова Галина Чимитовна.

Первоклассников нынче 14, это нормально. Учатся они с Ангира, Добо-Ёнхора, Эрхирика, Хотогора, Хара-Шибири, Онохой Шибири. Мальчиков – 8. Все дети доброжелательные, простодушные, позитивные. Умеют считать, читают трое, отмечает с удовлетворением учительница, самостоятельные, организованные. Из них семеро посещали детский сад, многие знают и умеют пересказать стишки, сказки. Больше всех они предпочитают уроки узэглэла и математику. Уже ходят на танцы, хор – полностью взяли. Те, которые не знают бурятского языка, а их – 10 человек! - будут и его изучать.

Галина Чимитовна отмечает самых ярких, уже проявивших себя ребят: Дари Цыренова, Юля Номшиева, Амгалан Хайдапов,Булат Будаев, Арюна Убашеева, Шагдаров Даба.

Вот такие они, наши первоклассники, мы желаем им быть успешными, и надеемся скоро увидеть их на сцене и не только.

Ешеева Долгор-Сурен


Старшие товарищи

Последний год в родной школе

Вот и пришёл последний год учёбы в школе нынешним одиннадцатиклассникам. Выпускники, какие они? Как они покажут себя, какими мы их запомним и как сдадут ЕГЭ? Мы разговаривали с классным руководителем 11 класса Евгенией Бато-Очировной. Она говорит, что её дети очень хорошие, добрые, человечные. Убеждена, что в 11 классе они покажут себя, сделают всё, чтобы мы их запомнили.

Самым ярким в данном классе, пожалуй, является Доржо. Он увенчан многими наградами, призами, является лауреатом многих конкурсов; Нимаева Арюна учится хорошо, поёт песни, танцует; Цырен-Доржо является тайшой, борец с многолетним стажем, футболист, очень старательный; Дима, Амгалан, Саша – хорошие футболисты и борцы; Бадма у нас известный шахматист; Намжилма – знаток бурятской литературы; Мэдэгма – химии и биологии; Дарима – лучница, безотказная, трудолюбивая, исполнительная; Эрдэм – специалист по компьютерам.

Вот такие они, нынешние выпускники, и мы ждём, что они не разочаруют нас, действительно покажут себя только с лучшей стороны, хорошо подготовятся к экзаменам и легко сдадут. Успехов им в учёбе и внеклассной жизни!

Норбоев Энхэ

Праздники, праздники!

Золотая осень

Прошли ежегодные традиционные мероприятия, посвящённые «Золотой осени».

Среди начальных классов лучше всех был 3-й: класс оформили, вкусные салаты, поделки красивые. Лучшая поделка была у Чимитцыреновой Эржены. Неплохо подготовились 2-й и 4-й классы. 1-й класс были самые милые, гостеприимные, с красивым столом.

Поделки «Осенью в лесу» Намсараевой Винаи, «Осенний букет», «Пятачок» Шаракшинова Базара, «Сказочное золото» Жалсараевой Дулгармы были удостоены похвалы.6 класс был лучшим среди средних классов, встретили комиссию у входа, рассказали благопожелания, красиво пригласили к столу, спели песню. Понравились поделки Чимтцыренова Баяна, Сангажаповой Сэсэг, Чимитцыреновой Туяны.

Удивил и обрадовал среди старших 11 класс, он и занял 1 место, красивая сервировка, вкусные блюда, поделки. Доржо спел хорошую песню, аккомпанировал ему Амгалан.

Вот так и прошли праздники Золотой осени.
Что нового, что интересного?

Буряад хэлэн дээрээ хөөрэлдэе.

Буряад хэлэеэ hайнаар шудалбал,

Бэшэ олон хари хэлэды шудалхаш тулгуури,

Буурал хэлэтэ буряад араднай мүнхэжэхэл.

Н.Дамдинов.

Hургуулиимнай номой hанда шэнэ номууд ерэбэ: Шагдаров Л.Д., Черемисов К.М. Буряад-ород толи», Шагдаров Л.Д., Очиров Н.А. «Ород-буряад толи».

Иимэ толинууд 1973 онhоо хойшо хэблэгдээгүй, тиимэhээ олон нэмэлтэ, тайлбариин бэшэг орууланхай. Толинууд соо нютагай хэлэн, хэлэнэй нютаг аялга, социальна нэгэ янза гэхэ мэтэ үгэнүүд, шажанай нэрэ томьёо (термин): буддын шажанай, бөө мүргэлэй, христиан шажанай - бии.

Буряад арадай ажабайдалай үгэнүүд тайлбарилагданхай.

«Буряад-ород толи» хоёр ботиhоо, «Ород-буряад толи» нэгэ ботиhоо бүридэнэ.

Эдэ толинууд радио, зурагта радио нэбтэрүүлгэдэ (телевидени), hургуулиин hурагшадта, багшанарта ба юрын уншагшадта туhаламжа болоно.Буряад хэлэеэ шудалхадаа, номойнгоо hанда ерэжэ, эдэ толинуудые хэрэглэгты!

Номой cан даагша Л.И.Цыденжапова
скачать файлСмотрите также:
Октябриин 1 наhажаал зоной үдэр
156.1kb.
Создание игровых макетов дома
33.85kb.
Туристическая фирма
43.85kb.
Ставрополье российское Косово?
114.29kb.
Санаторий «Рудня» расположен в Логойском районе Минской области, в сосновом лесу на берегу водохранилища на реке Слижанка
42kb.